[ Next]

                           Fan Siu Wong with Simon in 1994.